Concurs musical GAMBA ROCK 2016


Bases del concurs “Gamba Rock 2016”

 1. OBJECTE: Aquest concurs té com a objecte fomentar la creació musical de grups o solistes de les comarques gironines. En queden exclosos els grups de versions.

  1. DESTINATARIS: El concurs va adreçat a grups del Baix Empordà. Tindran preferència en el procés de selecció els grups que tinguin un o varis components de Palamós. S’acceptarà tot tipus d’estil dintre la música moderna (rock, jazz, funk, blues, metal…). Els grups que es presentin no poden estar en cap companyia discogràfica en el moment de la inscripció. L’organització es reserva el dret d’excloure en qualsevol moment al grup o grups que no compleixin aquests requisits. Si un grup que es presentés estigués dintre de la programació de les Barraques de Palamós, quedaria exclòs del concurs. Els grups podran expressar-se en qualsevol llengua.
  1. INSCRIPCIÓ I CONVOCATÒRIA: Abans del 13 de maig de 2016 s’hauràn de presentar tres temes propis (format mp3) i/o material addicional que cregui convenient cada grup (Links youtube, vimeo etc), i un petit currículum del grup on constaran: nom del grup, nom dels integrants, edats, població, una foto del grup, i el nom, adreça, telèfon i correu electrònic de la persona de contacte. Tot això s’haurà de fer arribar al correu electrònic puntjove@palamos.cat o bé enviar-ho l’adreça postal següent:

Dept. de Joventut – Punt Jove, carrer Santa Marta, 6, 17230 Palamós, indicant al sobre “Concurs Gamba Rock 2016”.
Amb tots els treballs presentats, la comissió de Barraques i el Departament de Joventut faran la selecció del material finalista. Es seleccionaran un màxim de 4 grups, que actuarà el dia 22 de juny de 2016 a les Barraques de Palamós.
L’ordre de les actuacions es decidirà per sorteig amb entre totes les formacions seleccionades. Si algun grup no pot actuar a l’hora que li hagi tocat per sorteig, cedirà la seva actuació al grup que hagués quedat classificat darrere seu.
Les actuacions tindran una durada màxima de 45 minuts. El repertori de la final ha d’estar format íntegrament per temes propis.

  1. JURAT: El jurat de la final estarà format per la comissió de Barraques i el Departament de Joventut i un professional del sector música/espectacles. Es seleccionarà el guanyador al final de la mateixa nit del 22 de juny. Es valorarà l’originalitat de les composicions, la posada en escena i la qualitat musical individual i col·lectiva. Un cop acabat el concurs, un dels membres del jurat anunciarà el guanyador. Totes les decisions que prengui el jurat, seran inapel·lables i aniran amb consonància amb els criteris d’avaluació especificats a anteriorment. 
  1. RENÚNCIES: Si els finalistes o els guanyadors del concurs renunciessin a l’actuació o al seu premi, aquest es traspassaria al grup que hagués quedat classificat darrere seu.
  1. OBLIGACIONS: Els participants acceptaran la publicació de les seves cançons a qualsevol mitjà de comunicació que vulgui fer publicitat del Concurs Gamba Rock. El guanyador del primer premi no podrà concursar en la següent edició del concurs. Els materials presentats no es retornaran i passaran a ser propietat del fons de l’Àrea de Joventut de Palamós.
  1. PREMI: El jurat atorgarà un únic premi al millor grup, que consistirà en xec per valor de 300€ a bescanviar en material musical a una de les següents botigues de Palamós (Soroll Blanc o Musical Oliu). I en una actuació a les properes Barraques de Palamós 2017, dins una de les nits amb més assistència de públic.