Curs de monitors

Curs de monitors a Palamós!!

 

L’objectiu del curs és proporcionar als alumnes el títol oficial de monitor d’activitats de lleure de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
L’obtenció d’aquest títol porta implícit el fet que els alumnes han d’haver superat amb èxit totes i cadascuna de les etapes del curs essent capaços d’organitzar, desenvolupar i avaluar activitats de lleure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplicant-hi les tècniques específiques d’animació grupal, i incidint explícitament, en l’educació en valors continguts en la declaració universal dels drets humans i assegurant les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.